برگزاری جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 1395/03/10
دستور جلسه

- آيين نامه اجرايي ماده (77) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 موضوع : نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي براي اشخاص .
- اعتراض به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور  بابت تامين هزينه  خدمات مديريت  مندرج در  بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه .
- اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حذف ماده (6) آن موضوع تصويبنامه شماره 85301/ت50936 مورخ 93/7/28 .
- پيش نويس لايحه قانوني مشاركت عمومي - خصوصي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي" .