اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاهها تایید صورت های مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری موضوع تصویب نامه 41586/99598 مورخ 1388/5/17

1- مطابق ماده (6) آيين‌نامه اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، سازمان خصوصي سازي موظف است آگهي عرضه سهام بنگاههاي يادشده را حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي منتشر نمايد. انتشار آگهي حداقل در دو نوبت و با فاصله حداكثر ده روز و با ذكر روش واگذاري انجام مي‌پذيرد. عرضه سهام حداقل بيست روز پس از انتشار اولين آگهي در روزنامه مجاز خواهد بود.

2- همچنين مطابق مواد (7و8) آيين‌نامه يادشده، واگذاري سهام معمولاً از دو روش زير صورت مي‌گيرد كه براي هر كدام از روشها درج اطلاعات مندرج در جدول زير در آگهي ضروري مي‌باشد:

مطابق ماده (7) واگذاري سهام از طريق بورس اوراق بهادار

۱- نام و موضوع فعاليت شركت.

۲- تعداد سهام قابل واگذاري و درصد آن نسبت به كل سهام شركت.

۳- اعلام تركيب سهامداران عمده.

۴- تعيين محل دريافت فرمها و اطلاعات مربوط.

۵- اعلام تاريخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار.

۶- اعلام قيمت پايه سهام قابل واگذاري.

۷- اعلام آمادگي براي بازديد واحد مورد واگذاري توسط متقاضيان خريد.

۸- اعلام ميزان پيش دريافت نقدي، زمان‌بندي و شرايط اقساط و تضمين‌هاي لازم براي وصول مطالبات در مواردي كه واگذاري سهام با رعايت مفاد آيين‌نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت مي‌گيرد.

۹- اعلام مشوقهاي مالي و غيرمالي براي خريداران و چگونگي اخذ تعهدات و اعطاي تخفيفات به خريداران.

۱۰- اعلام تعداد و شرايط واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان همان بنگاه و ساير مديران متخصص و با تجربه.

۱۱- اعلام اينكه نقل و انتقال سهام درچارچوب قرارداد بوده و شركت در مزايده به معني اطلاع كامل و رعايت و قبول شرايط مندرج در آن است.

۱۲- اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده از طريق بورس، حسب ضوابط بورس اوراق بهادار.

مطابق ماده (8) واگذاري سهام از طريق مزايده

۱- كليه موارد مندرج در بندهاي ماده (۷) به استثناي بند (۵) آن.

۲- اعلام مهلت و چگونگي تسليم پيشنهادها.

۳- اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده به ميزان سه درصد قيمت پايه.

4- اعلام اينكه متقاضيان بايد پيشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاكت لاك و مهر شده تسليم نمايند.

۵- اعلام تاريخ جلسه گشايش پاكتهاي واصل شده پيشنهادي و اينكه در جلسه مذكور حضور پيشنهاددهندگان آزاد است.

۶- اعلام اولويت بخش تعاون در شرايط يكسان

3- هيئت واگذاري مطابق بند (7) مصوبه شماره 107029 مورخ 11/6/1394 و به منظور ساده‌سازي و خلاصه نمودن آگهي‌هاي عرضه بنگاه‌هاي مذكور با رويكرد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي انتشار، با انتقال آن دسته از تصميمات خود از متن آگهي‌هاي روزنامه‌ها به سايت اينترنتي سازمان خصوصي‌سازي موافقت نمود و مقرر شد سازمان يادشده ضمن بررسي ساير مقررات اجرايي و شناسايي موارد الزامي براي انتشار در آگهي‌ها، نسبت به شناسايي موارد مشابه كه به تصويب هيئت وزيران رسيده است اقدام و پيشنهاد اصلاحي ارائه نمايد.

4- وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور تسري مفاد مندرج در بند (7) مصوبه شماره 107029 مورخ 11 /6 /1394 هيئت واگذاري به ماده (6) تصويب‌نامه شماره 99598/ت41586 مورخ 17 /5 /1388 متن اصلاحيه‌اي به منظور طرح در هيئت وزيران ارائه که در جلسه مورخ 1 /2 /1395 هیئت وزیران به تصویب رسید.