تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 151900/ت46673ک مورخ 1 آبان 1390درخصوص احداث پروژه آزاد راه قائم شهر - ساری
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح بند 2 تصويبنامه شماره 151900/ت46673ك مورخ 1 آبان 1390درخصوص احداث پروژه آزاد راه قائم شهر - ساری

هیئت وزیران در جلسه 19 /2 /1395 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- طی اصلاحیه تصویب‌نامه شماره 151900/ت46673ک مورخ 1 /8 /1390، میزان سهم وزارت راه و شهرسازی و طرف مشارکت را در احداث پروژه آزاد راه قائم شهر - ساری تغییر داد.

بر این اساس سهم وزارت از پنجاه درصد (50%) به سی درصد (30%) کاهش یافت که از محل ردیف اعتباری شماره (40702818) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین می‌شود و سهم طرف مشارکت نیز از پنجاه درصد (50 %) به هفتاد درصد(70 %) افزایش یافت.