برگزاری جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 1395/02/27
آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات.