برگزاری جلسه اصلی کمیسیون زیربنایی در تاریخ 1395/02/26
دستور جلسه 

- مجوز ورود و ترخيص انواع ماشين آلات راهسازي و معدني سنگين نو يا مستعمل با مصارف خاص با تاييد وزراي دستگاههاي عضوي  كميسيون ماده يك
- اصلاح مواد (10)، (11) و (13) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب
- مجوز دريافت جريمه از  خودروهاي فرسوده ناوگان جاده اي با توجه به تصويب نامه شماره 92308/ت40587 و مصوبه 126653/ت49208 مورخ 92/7/14 
- اصلاح مصوبه شماره 19122/ت42281 مورخ 88/2/1 در خصوص  اعمال تخفيف در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي