پیش نویس اساسنامه پلیس کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو اکوپل

هيئت وزيران در جلسه 5 /2 /1395 مقرر نمود وزارت کشور مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت اساسنامه پلیس سازمان همکاری اقتصادی (اکوپل) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. 
وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را برای استقرار محل دبیرخانه اکوپل در تهران انجام دهد و حد نصاب لازم الاجرا شدن اساسنامه، تودیع چهار سند در نظر گرفته شود.