"تعیین نصاب معاملات کوچک - متوسط و بزرگ به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بر اساس تصمیم جلسه 8 /2 /1395 هيئت وزيران نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (000ر000ر000ر2) ریال تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (000ر000ر000ر2) ریال باشد.
نصاب معاملات مذکور به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.