موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و لهستان

با عنایت به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های مربوط بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت 
جمهوری لهستان و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

"لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران 
و دولت جمهوری لهستان

ماده واحده موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس‌جمهور

وزیر امورخارجه