دستورجلسه تخصصی مورخ 18 /02 /1395کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست

- تعيين وقت براي معاون رييس جمهور و رييس امور زنان و خانواده رييس جمهور در هيات وزيران بمنظور ارايه گزارش درخصوص وضعيت زنان و تغييرات ساختار امور زنان و خانواده بين سال هاي 1370 تاكنون.

- وصول اجاره بهاي اراضي واگذار شده در اجراي طرح مسكن مهر در كشور از طريق قبوض برق .

- مجوز ورود و ترخيص انواع ماشين آلات راهسازي و معدني سنگين نو يا مستعمل با مصارف خاص با تاييد وزراي دستگاههاي عضوي  كميسيون ماده يك

- تامين برق مطمئن براي گاز مصرفي نيروگاه هاي سيكل تركيبي با راندمان (57) درصد به بالا واقع در خارج از كشور، مطابق تعرفه و سازو كارهاي مالي شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو توسط وزارت نفت.

- اصلاح مواد (10)، (11) و (13) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب.

- گزارش توجيهي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت درخصوص لزوم توسعه ايستگاههاي الكترونيكي اخذ عوارض جاده اي.