دستور جلسه تخصصی مورخ 21 /02 /1395کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

-      آيين نامه اجرايي موضوع جذب و استخدام قهرمانان بدون نشر آگهي به تجويز قانون سرباز قهرمان مصوب 3 دي 1391 مجلس شوراي اسلامي.