دستور جلسه تخصصی مورخ 15 /02 /1395 کمیسیون اقتصاد

- عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده به عوارض و تعرفه هاي قانوني كه توسط شركت فرودگاههاي كشور و شركت شهر فرودگاهي امام خميني دريافت ميشود.