مطابق آخرین گزارش منتشر شده برنامه توسعه ملل متحد، ارزش شاخص توسعه انسانی ایران برای سال 2012 میلادی معادل 0/742 است که بر این اساس، ایران در گروه توسعه انسانی بالا و حایز رتبه 76 در میان 187 کشور می باشد.