هيئت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 6 /4 /1395 و 23 /4 /1395 آيين‌نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گرد و غبار را تصويب کرد. طبق اين مصوبه، به منظور تبيين سياست گذاري و ...