هیئت وزیران در جلسه 26 /8 /1395 به پیشنهاد شماره 104741 مورخ 23 /8 /1395 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /8 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 16 /8 /1395 به پیشنهاد شماره 20687 /020 مورخ 28 /7 /1395 وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (2) آیین ­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­ های بین­ المللی - مصوب 1371- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 8 /12 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
بر اساس مصوبه جلسه 11 /7 /1395 هیئت وزیران، در تصویب‌نامه شماره 53562/ت53329هـ مورخ 6 /5 /1395 قبل از عبارت "و اصلاحیه بعدی آن" عبارت "به استثنای تبصره (2) آن" اضافه شد.
هیئت وزیران در جلسه 4 /7 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد...
بر اساس تبصره 14 در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 /10 /1388 به دولت اجازه داده می ‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا ها و ...
در اجرای بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشورو براساس بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- به دولت اجازه داده شده است به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث...
گزارش وزارت راه و شهرسازی با الزامات و ترتیبات قانونی زیر درخصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در جلسه مورخ 8 /2 /1395 هیئت وزیران مطرح و مقرر شد:
به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای مطلوب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت و نیز انجام اقدامات لازم برای تحقق برنامه بلندمدت برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کارگروهی...