هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 5 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 100 /20 /36361 /95 مورخ 22 /8 /1395 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 1 /12 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
اختصاص اعتیار برای اجرای پروژه­ های مقابله با خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه در استان فارس در اختیار دستگاه ­های اجرایی ذی­ ربط ...
طرح جمع ‏آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهر اسفراین و تکمیل طرح علاج بخشی سد بیدواز اسفراین در اختیار استانداری خراسان شمالی موافقت کرد تا برابر قوانین و...
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 14 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 8208 /020 مورخ 30 /3 /1395 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی – مصوب 1379- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 26 /8 /1395 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- تصویب کرد