هيئت وزيران در جلسه 3 /6 /1395 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصويب کرد:. مطابق ماده (2) اين آيين نامه، انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال به منظور استمرار ...
اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه خزانه بايد درخواست خود را براساس شرايط اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي به...