هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو نحوه تأمین مانده تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی متناظر، احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان را تصویب نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین افزایش ضریب حقوق بازنشستگان و وظیقه بگیران سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 را تصویب کرد.
به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور مواد (3) و (4) آیین­ نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور اصلاح شد.
تبصره ماده (7) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو در بند (پ) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور موضوع تصویب­ نامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 3 /7 /1395 عبارت "یکصد و دو (102) ریال"به عبارت "هفتاد (70) ریال" و...
به بانک­ های عامل اجازه داده می­شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می­کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال اقدام نماید. در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال 1395 کمتر از...
بر اساس تبصره (14) در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 /10 /1388 به دولت اجازه داده می ‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا ها و خدمات موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و...
هیئت وزیران در جلسه 14 /6 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی...
طی این آیین‌نامه شرایط، نحوه و میزان انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صکوک اسلامی نظیر صکوک اجاره و صکوک استصناع توسط بانک مرکزی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار برای دستگاه‌های اجرایی جهت تامین مالی طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و...