درباره ما
دفتر هیئت دولت متولی اخذ پیشنهادات اعضای دولت و آماده سازی آن توسط کمیسیون های مربوطه به منظور طرح در صحن هیئت وزیران می باشد. در این مسیر کلیه فرآیندهای طراحی شده در این دفتر در خصوص ابلاغ مصوبات ، تصمیمات، بخشنامه ها به مبادی ذیربط اجرا می شود.